• Barokart

  DESTEK MERKEZİ
  0850 221 0 500

 • E-Tahsilat Uygulaması
 • Yargıtay 22. Hukuk Dairesi
  2017/537 E., 2017/3024 K.T. 21.02.2017
  Mahkemesi: İş Mahkemesi

  ÖZET: Davacının iş sözleşmesinin fesih sebebi bir ay içinde tam yedi kez mazeretsiz bir şekilde işine devam etmemesidir. Somut olayda, davalı işverence davacının devamsızlığına dair tutulan tutanaklar, davacının devamsızlık ile ilgili alınan savunmaları, fesih sebebini doğrular nitelikteki davalı tanık beyanları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, davalı tarafça davacının bir ay içinde üç işgünü işe gelmediği ispatlanmış olup, davacı tarafça işverenden izin alındığı ya da devamsızlığın haklı bir nedene dayandığı ispatlanamadığından davalının iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğinin kabulü gerekir.


  Yargıtay 8. Ceza Dairesi
  2017/1218 E., 2017/2297 K.T. 08.03.2017
  Mahkemesi: Ceza Dairesi

  ÖZET: TCK.nun 44. maddesi uyarınca hukuki anlamda tek eylem olarak kabulü gereken fiillerden müştekinin hesabındaki paranın bilişim sistemini kullanarak hesaplara yapılan havale yapılması eylemi, zincirleme suç hükümleri uygulanmak suretiyle 5237 sayılı TCK.nun 142/2-e maddesinde öngörülen “bilişim suretiyle hırsızlık” suçunu oluşturur.


  Danıştay 15. Daire
  2017/708 E., 2017/1869 K.T. 20/04/2017
  Mahkemesi: Danıştay 15. Dairesi(İlk Derece Mahkemesi)

  ÖZET:Bir düzenleyici işlemin tümüne yönelik yetki veya şekil yönünden hukuka aykırılık iddialarıyla birlikte düzenlemenin bir kısmının veya tamamının aynı anda dava konusu edilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak bu durumda, yukarıda da açıklandığı üzere, dilekçede istemin açık, tereddüt yaratmayacak şekilde belirtilmiş olması, her bir madde veya kısım ile menfaat ilgisi kurulmak ve hukuka aykırılık sebeplerinin ortaya konması gerekmektedir.


  Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi
  Birinci Bölüm
  Başvuru Numarası: 2014/2462
  Karar Tarihi: 11.05.2017

  ÖZET: Başvuru, kamuya ait tesisin özelleştirilmesinden sonraki süreçte iş akdinin feshedilmesinden kaynaklanan alacakların Mahkeme kararına rağmen tahsil edilememesi, idarenin kusuruna dayalı olarak açılan davanın da süre aşımından reddedilmesi ve yargılamanın makul sürede sonuçlanmaması nedenleriyle adil yargılanma hakkının ve mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

2016 YILI KARARLARI