• Barokart

  DESTEK MERKEZİ
  0850 221 0 500

 • E-Tahsilat Uygulaması
 • Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
  2017/4826 E. - 2017/9393 K.T. 30.05.2017
  Mahkemesi: Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi

  ÖZET: Taraflar arasında araçlı şoför temini yönünden sözleşme yapılmış ve araç sahibi işverenin talimatı ile şoförlük hizmetini yerine getiriyor ise burada karma bir sözleşme vardır. Davalı işçi davacı işverende, şoför olarak çalışmaktadır. Davalı işçi şoför olarak iş görme edimini devam ettirmiş, araç kiralama sözleşmesi dışında ayrı iş sözleşmesi imzalanmış, ücreti ödenmiş, primleri de işveren tarafından yatırılmıştır. Davacı ile 2007-2010 arası karma sözleşme imzalanmıştır. Bu dönemde araç kiralama bedeli ile işçilik ücreti ayrı ayrı ödendiğinden bu ödemelerin mükerrer olduğundan söz edilemeyeceği gibi davalı işçide haklı bir güven oluşturulmuştur. Burada ödemenin sebepsiz olduğundan söz edilemez.


  Yargıtay 11. Ceza Dairesi
  2017/3653 E. - 2017/3482 K.T. 08.05.2017
  Mahkemesi: Asliye Ceza Mahkemesi

  ÖZET: Sahte fatura düzenleme suçunda mükellef şirket tarafından düzenlenen kanaat oluşturacak sayıda fatura aslı ya da onaylı suretinin temin edilip dosya arasına konulması ve incelenerek 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nunda öngörülen şekil şartlarını taşıyıp taşımadığının tespit edilmesi gerekmektedir.


  Danıştay 11. Daire
  2016/7266 E. - 2017/1316 K.T. 14.02.2017
  Mahkemesi: İdare Mahkemesi

  ÖZET: İdare Mahkemelerinin valilik, kaymakamlık ve yerel yönetimler ile bakanlıkların ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatındaki yetkili organları tarafından kamu görevlileri hakkında tesis edilen geçici görevlendirme, görevden uzaklaştırma, yolluk, lojman ve izinlerine ilişkin idari işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak verdikleri nihai kararlar, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, itirazen ilgili mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesince incelenir.


  Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi
  Genel Kurul
  Başvuru Numarası: 2014/7621
  Karar Tarihi: 25/7/2017

  ÖZET: Başvurucunun emekli ikramiyesine hak kazandığı tarihten ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen yirmi beş yıllık süredeki enflasyon oranları dikkate alındığında mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirilen söz konusu alacağın değer kaybına uğratılarak ödendiği anlaşılmaktadır. Belirtilen değer kaybının miktarı gözetildiğinde müdahaleyle başvurucuya şahsi olarak aşırı ve olağandışı bir külfet yüklendiği, bu sebeple söz konusu müdahalenin kamunun yararı ile başvurucunun mülkiyet hakkının korunması arasında kurulması gereken adil dengeyi başvurucu aleyhine bozduğu sonucuna varılmıştır.

2016 YILI KARARLARI