• Barokart

  DESTEK MERKEZİ
  0850 221 0 500

 • E-Tahsilat Uygulaması
 • Yargıtay 11. Hukuk Dairesi
  2017/354 E.-2017/2390 K.T. 25.04.2017
  Mahkemesi: Ticaret Mahkemesi

  ÖZET: Davacı şirket çalışanlarının davalı şirkete geçmesi başlı başına haksız rekabet teşkil etmez. Aksinin kabulünün Anayasa'nın 48. m. ile güvence altına alınan çalışma hürriyetinin ihlali anlamına gelir.


  Yargıtay 10. Ceza Dairesi
  2015/4849 E.-2017/676 K.T. 20.02.2017
  Mahkemesi: Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi

  ÖZET: Somut olayda suça sürüklenen çocuğa CMK’nın 150/2. maddesi gereğince atanan zorunlu müdafiinin suça sürüklenen çocuk adına itiraz hakkını kullanabileceği ve erteleme kararının çocuğun müdafiine ve çocuğun kendisine tebliğ edilmesi karşısında yeniden işlenen suç nedeniyle erteleme kararı kaldırılarak iddianame düzenlenmesi yasal zorunluluk olduğundan, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, iddianamenin iadesine dair Çocuk Mahkemesi'nin kararına yönelik itirazın reddine karar verilmesi yasaya aykırı olup, kanun yararına bozma talebi değişik gerekçe ile yerinde görülmüştür.


  Danıştay 15. Daire
  2016/10266 E. -2017/872 K.T. 22.02.2017
  Mahkemesi: İdare Mahkemesi

  ÖZET: Davalı idare tarafından idareye başvuran her bir kişi hakkında tesis edilen işlemler için ayrı ayrı tebliğ mazbata zarfı düzenlenerek bilgilerin kayıt altına alınması suretiyle tebligatın tamamlanması gerekir.


  Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi
  Birinci Bölüm
  Başvuru Numarası: 2014/3568
  Karar Tarihi: 06.04.2017

  ÖZET: Aynı suçtan iki kez yargılanmama ve cezalandırılmama hakkı tanınmış ise de başvuruya konu ihlal iddiası tarihi itibarıyla anılan protokol yürürlüğe girmemiştir. Bu itibarla başvurucunun hak ihlali iddiasının Anayasa ve Sözleşme’nin ortak koruma alanının dışında kaldığı anlaşılmaktadır. Başvurucu, ayrıca aynı iddiayı Anayasa tarafından korunan gerekçeli karar hakkı bağlamında da ileri sürmüştür. Başvurucunun aynı suçtan iki kez yargılandığı yönündeki iddiasının adil yargılanma hakkı altında incelenmesi de mümkün değildir.