• Barokart

  DESTEK MERKEZİ
  0850 221 0 500

 • E-Tahsilat Uygulaması
 • Yargıtay 13. Hukuk Dairesi
  2017/1499 E., 2017/1552 K., T. 19.02.2017
  Mahkemesi: Asliye Hukuk Mahkemesi

  ÖZET: Tüketici sorunları hakem heyetinin bir uyuşmazlığa bakabilmesi için taraflardan birisinin tüketici olması gerekir. Ticari taşıt kredisi ve genel kredi tüketici işlemi sayılamayacağı için tüketici sorunları hakem heyetinin ticari kredi ile ilgili uyuşmazlıkla ilgili olarak karar verme yetkisi bulunmamaktadır.


  Yargıtay 19. Ceza Dairesi
  2017/1483E., 2017/1638 K., 27.02.2017
  Mahkemesi: Asliye Ceza Mahkemesi

  ÖZET: Anılan suçla korunan hukuki değer ve suçun mağduru ile zincirleme suçun hukuki niteliği karşısında, sanığın, seyirden yasaklama tedbirinin gereği olarak yasaklama kararının sebebini oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu takımın katıldığı müsabakanın (futbol) başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine birer hafta arayla üç kez başvurma yükümlülüğünü yerine getirmediği her eylem bağımsız birer suç olmakla birlikte sanığın eylemleri tek bir iddianameye konu olması nedeniyle zincirleme tek suç olarak kabul edilmeli ve belirlenen temel ceza üzerinden TCK'nın 43/1 maddesi uyarınca artırım yapılmalıdır.


  Danıştay 12. Daire
  2016/8855 E., 2017/461 K., T. 23.02.201
  Mahkemesi: İdare Mahkemesi

  ÖZET: Davacının eyleminin disiplin cezası verilmesini gerektirdiği tartışmasız olmakla birlikte, 657 sayılı Kanun'un 125/E-(f) maddesinde yer alan Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile bu bağlamda "fiili tecavüz" olarak nitelendirilen eylem arasında adil bir dengenin bulunmadığı açık olduğundan, davacının Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuki isabet bulunmamaktadır.


  Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi
  Birinci Bölüm
  Başvuru Numarası: 2014/17825
  Karar Tarihi: 06.04.2017

  ÖZET: Kamu gücü tarafından hakkı ihlal edilen kişinin bireysel başvuru yapmadan önce ölmesi durumunda ölen kişi adına bir başkası tarafından bireysel başvuru yapma imkânı bulunmamaktadır.