• Barokart

  DESTEK MERKEZİ
  0850 221 0 500

 • E-Tahsilat Uygulaması
 • Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
  2016/12465 E., 2015/10693 K., T. 06.04.2015

  Mahkeme: Sulh Hukuk Mahkemesi
  Talep: Kaldırılan Velayetin Yeniden Anneye İadesi

  ÖZET: Davacı, küçüğün annesi olup, vesayet kararının kaldırılmasını ve velayetin kendisine verilmesini istemiştir. Küçük vesayet altında bulunduğuna göre vesayete ilişkin bu karar usulüne uygun biçimde kaldırılmadan, velayetin tevdiine ilişkin bu dava incelenemez. O halde, davanın öncelikle vesayetin kaldırılması talebini içermesi sebebiyle, bu bölüme yönelik istemlerin vesayet makamı tarafından incelenmesi gerekli olduğundan davanın vesayetin kaldırılmasına ilişkin bölümünün tefrik edilerek Sulh Hukuk Mahkemesine görevsizlik kararı verilmesi, vesayet makamı tarafından verilecek karara göre de velayet davasıyla ilgili olarak işin esası hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar vermek gerekir.


  Yargıtay 8. Ceza Dairesi
  E.2015/13568, K.2016/8615, T.29.06.2016

  Suç: Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama Suçu, Dolandırıcılık Suçu

  ÖZET: Sanıkların olay tarihinde "bul karayı al parayı" tabir edilen oyunu oynatmakta iken kolluk görevlileri tarafından yakalandığı ve gazete kâğıdı üzerinde 3 adet oyun kağıdının ele geçirildiği olayda; "bul karayı al parayı" ile tabir edilen oyunun şans veya yetenekle kazanma ihtimali bulunan bir kumar türü olmayıp, oyunun seyredene kazanabileceği algısı yaratılan ve kazanma ihtimali bulunmayan bir dolandırıcılık yöntemi olup olmadığı, sanıkların suçta kullandığı kartların incelemesi yapılarak hile içerip içermediği ve buna göre eylemin TCK. nın 157. Maddesinde düzenlenen dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmadığının tayin ve takdiri ile buna ilişkin davaya bakma, kanıtları değerlendirme ve suç niteliğinin tayini görevinin üst dereceli asliye ceza mahkemesine ait olduğu nazara alınarak görevsizlik kararı verilmesi gerekir.


  Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi İkinci Bölüm
  Başvuru Numarası: 2014/1071 Karar Tarihi: 27/10/2016

  BAŞVURUNUN KONUSU: Başvuru, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) gelir paylaşımlı inşaat sözleşmesi ile anlaştığı şirket tarafından yapılarak teslim edilen dairenin, kapalı yüzme havuzu yapılmadan eksik teslim edilmesi üzerine açılan davada derece mahkemelerince kamu gücünü temsil eden idarenin korunarak, daha önceki içtihatlar ile çelişkili bir şekilde davanın kısmen reddedilmesi nedeniyle mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.


  DANIŞTAY 15. Dairesi
  E.2014/341, K.2016/3194, T.05.05.2016 T. 03.02.2016

  MAHKEMESİ: Yozgat İdare Mahkemesi

  TALEP: Davacının, yönetimindeki ..... plakalı özel otomobille 24.09.2004 günü saat 20.00 sıralarında Akçakent yönünden Kırşehir yönüne doğru seyir halinde iken karşı istikametten gelen aracın yol üzerinde bulunan asfalt parçasını fırlatması nedeniyle yaralanmayla sonuçlanan trafik kazasında, davalı idarenin asli kusurlu olduğundan bahisle uğranıldığı öne sürülen 79.070,00 TL maddi, 10.000,00 TL manevi olmak üzere toplam 89.070,00 TL tazminatın, olay tarihinden itibaren yürütülecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi talebinden ibarettir. Dava sonucunda, Yozgat İdare Mahkemesi'nce; dava dosyasındaki bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporlarının birlikte değerlendirilmesinden, meydana gelen yaralamalı trafik kazasının davalı idarenin hizmet kusurundan kaynaklandığı, idarenin oluştuğu belirtilen zararları tazmin sorumluluğunun bulunduğu, dolayısıyla davacının talebiyle bağlı kalınarak iş göremezlik sonucu yoksun kaldığı (17.420,00 TL+54.000,00 TL=) 71.420,00 TL'nin ve söz konusu olay nedeniyle yaptığı tedavi masrafları karşılığı 7.650,00 TL'nin toplamı olan 79.070,00 TL maddi, 10.000,00 TL manevi olmak üzere toplam 89.070,00 TL tazminatın idareye başvuru tarihinden itibaren yürütülecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi yolunda verilen kararın, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.