• Barokart

  DESTEK MERKEZİ
  0850 221 0 500

 • E-Tahsilat Uygulaması
 • Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
  22017/1015 E. 2018/359 K.
  K.Tarihi: 15.3.2018
  Mahkemesi: Ticaret Mahkemesi
  Konu: İflas davalarında istinaf süresi ana kuralın aksine özel kanun hükümleri saklı tutulduğundan İcra İflas Kanunu 164/2. maddesindeki kurala göre 10 gün olduğundan kararın davalıya 08.06.2017 tarihinde tebliğ edildiği istinaf dilekçesinin ise 22.06.2017'de kaydedilmiş olması sebebiyle hak düşürücü 10 günlük istinaf süresinin kaçırıldığından bahisle istinaf isteminin reddi gerekmiştir.

  ÖZET: İflas davalarında istinaf süresi, HMK'nın 344/1. maddesinde öngörülen ana kuralın aksine, aynı maddenin 1. bendinin üçüncü cümlesi ile özel kanun hükümlerinin saklı tutulduğundan, İİK'nın 164/2. maddesindeki kurala göre 10 gündür. Somut davada, ilk derece mahkemesince ticaret mahkemesi sıfatıyla görülen davada davalı borçlunun iflasına karar verilmiş, bu karara karşı istinaf kanun yoluna başvuru süresi kısa kararda ve gerekçeli kararda iki hafta gösterilmiştir. İlk derece mahkemesi kararı davalı-borçluya 08.06.2017 tarihinde usulen tebliğ edilmiş, (18.06.2017 pazar gününe denk geldiğinden) 19.12.2016 tarihinde, mesai saati bitiminde dolmuş, ancak istinaf dilekçesi 22.06.2017 tarihinde kaydedilmiş olmakla hakdüşürücü olan 10 günlük istinaf süresi kaçırılmıştır. On günlük istinaf süresi de HMK'nın 94/1. maddesi uyarınca kanun ile belirlenmiş kesin süre olup, hakimin istinaf süresini artırma ya da eksiltme yönünde takdir hakkı ve yetkisi yoktur. Bu itibarla davalı-borçlu vekilinin istinaf isteminin reddine karar verilmesi gerekmiştir.


  Yargıtay 9. Ceza Dairesi
  2016/92 E. 2016/799 K.
  K.Tarihi: 22.11.2016
  Mahkemesi: İcra Ceza Mahkemesi
  Konu: Karşılıksız çek düzenleme nedeniyle gerçekleşen şikayette, şikayet tarihi itibari ile icra mahkemelerinin görevli olmadığından bahisle görev yönünden verilen ret kararı verilmesi.

  ÖZET: Karşılıksız olduğu tespit edilen çekle ilgili icra mahkemesine şikayette bulunulması üzerine, suç ve şikayet tarihlerinde yürürlükte bulunan 6728 sayılı kanunun 63. maddesi ile değişik 5941 sayılı 5. maddesi uyarınca yargılama yapılarak davanın sonuçlandırılması gerekirken, şikayet tarihi itibariyle icra mahkemelerinin görevli olmadığından bahisle, evrak üzerinden şikayet dilekçesinin reddine karar verilerek CMK'nın 223 ve 230. maddelerine aykırı davranılması bozman nedenidir.


  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu
  2011/771 E. 2014/126 K.
  K.Tarihi: 30.01.2014
  Mahkeme: Ankara 15. İdare Mahkemesi
  KONU: Avukatlık Stajı Döneminde Staj Yapılan Avukatın Yanında Sigortalı Çalışmanın Avukatlık Stajına Engel Olacağı.

  ÖZET: Dava, davacının baro levhasına yazılması talebinin reddine ilişkin baro Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına ilişkin Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu`nun kararı ile bu kararın onaylanmasına ilişkin Adalet Bakanlığı`nın kararının iptali istemiyle açılmıştır.


  Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi
  Başvuru No: 2014/4686
  Karar Tarihi: 01.02.2018
  Mahkeme :İdare Mahkemesi
  Konu: Kanalizasyon sularının arıtım yapılmaksızın akarsuya dökülmesi nedeniyle özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlali

  ÖZET: Somut olayda akarsuyun köyün yakınından geçmesi sebebiyle bir müdahalenin bulunduğu, ancak zarar riskiyle ilgili bir somutlaşmanın olmadığı değerlendirilmektedir. İhlal sonucuna ulaşılabilmesi için maddî zarar şartı aranmamakla birlikte, zarar riskinin somutlaşması, bunun kanıtlarıyla ortaya konulması ve açıkça anlaşılması gerekmektedir.

2017 YILI KARARLARI 2016 YILI KARARLARI