• Barokart

  DESTEK MERKEZİ
  0850 221 0 500

 • E-Tahsilat Uygulaması
 • Yargıtay 22. Hukuk Dairesi
  2017/11899 E.-2017/9996K.T. 27.04.2017
  Mahkemesi: İş Mahkemesi

  ÖZET: 31.03.2011 gününde kabul edilip 14.04.2011 günlü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 30. maddesi gereğince 6100 sayılı Kanuna eklenen geçici 3. maddenin 1. fıkrası ile “Bölge adliye mahkemelerinin, 26.09.2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2. maddesi uyarınca Resmî Gazete’de ilan edilecek göreve başlama tarihine kadar, mülga 1086 sayılı Kanunun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.” hükmü düzenlenmiştir.


  Yargıtay 15. Ceza Dairesi
  2017/15249 E.-2017/7381K.T. 13.03.2017
  Mahkemesi: Sulh Ceza Mahkemesi

  ÖZET: Hileli iflâs suçundan şüpheli ... hakkında yapılan soruşturma evresi sonunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 26/09/2016 tarihli ve 2016/36095 soruşturma, 2016/61954 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yönelik itirazın reddine ilişkin mercii İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 03/11/2016 tarihli ve 2016/4866 değişik iş sayılı karar aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 25/01/2017 gün ve 94660652-105-34-325-2017 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası ... Cumhuriyet Başsavcılığının 03/02/2017 gün ve 2017/7430 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu.


  Danıştay 15. Daire
  2017/54 E.- 2017/2459 K.T. 15/05/2017
  Mahkemesi: İdare Mahkemesi

  ÖZET: Danıştay Onbeşinci Dairesi'nin 10/06/2016 tarih ve E:2016/3218, K:2016/4363 sayılı kararının, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.


  Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi
  İkinci Bölüm
  E.2017/114
  K.2017/97
  T. 04/05/2017

  ÖZET: İmar uygulaması sonucu bedele dönüştürülen taşınmazın bedelinin artırılması için açılan davada, Anayasa’ya aykırılık iddiasını ciddi bulan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

2016 YILI KARARLARI