• Troy Logolu Barokart
 • E-Tahsilat Uygulaması
 • Yargıtay 4. Hukuk Daires
  2016/7234 E. 2016/10359 K.
  K.Tarihi: 24.10.2016
  Mahkemesi: Asliye Hukuk Mahkemesi
  Konu: İcra müdürünün ve davalı alacaklı vekilinin kusurlu işleminden kaynaklanan tazminat istemi hk.

  ÖZET: Borçlu aleyhine icra takibi yapıldığını, takipten 3 ay önce borçlunun vefat ettiğini, yapılan takip sırasında borçluya yapılan tebligatların iade edildiğini ve iade nedeni olarak borçlunun vefat ettiğinin bildirildiğini, bu beyana rağmen ölmüş olan murislerine karşı takibe devam edildiğini sonuçta ihale ile murise ait ipotekli taşınmazın satışının yapıldığını iddia ederek, uğranılan zararın tazmini isteminde bulunulmuştur.


  Yargıtay 16. Ceza Dairesi
  2017/ 1837 E. 2017 / 5063 K.
  K.Tarihi: 03.10.2017
  Mahkemesi: Ağır Ceza Mahkemesi
  Konu: Fiziki kayıtlar ile UYAP taki kayıtlar çelişkili olursa UYAP kayıtlarına itibar edilir.

  ÖZET: Sanık hakkında silahlı terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçundan mahkumiyetine ilişkin (kapatılan) Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesinin (TMK 10. maddesi ile Görevli) 09.01.2013 tarih ve 2012/231 E. 2013/1 K sayılı kararının sanık müdafii tarafından temyizi üzerine Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 02.05.2014 tarih ve 2013/16441 Esas, 2014/5447 Karar sayılı ilamı ile "Sanık müdafiinin yasal süreden sonra olan temyiz isteğinin CMUK`nın 317. maddesi uyarınca REDDİNE" oybirliğiyle karar verilmiştir


  Danıştay 15. Daire
  2017/1296 E. 2017/5450 K.
  Mahkeme: İdare Mahkemesi
  KONU: Meydana gelen terör saldırısında davacılar murisinin yaşamını yitirmesi nedeniyle davacıların uğradıkları ileri sürülen maddi ve manevi zararların tazmini.

  ÖZET: Dava, İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güven Mahallesi, Menderes Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısında davacılar murisinin yaşamını yitirmesi nedeniyle davacıların uğradıkları ileri sürülen maddi ve manevi zararların tazmini istemiyle açılmıştır. Dava konusu olayın meydana gelmesinde idarenin hizmet kusuru veya kusursuz sorumluluğunun bulunmadığı görüldüğünden, 2577 sayılı Kanun'un 13. maddesine göre açılmış bulunan bu tam yargı davasında tazminata hükmetmeye olanak bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


  Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi İkinci Bölüm
  Başvuru Numarası: 2014/3793
  Karar Tarihi: 18.11.2017
  Konu: Faaliyet kapsamında afiş asılması nedeniyle idari para cezası uygulanmasının Anayasa'nın 51. maddesinde güvence altına alınan sendika hakkını ihlal ettiğine ilişkin karar.

  ÖZET: : Başvuruculardan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM SEN) eğitim iş kolunda çalışanların ekonomik, sosyal, demokratik, kültürel haklarının korunması ve geliştirilmesi ile özgür ve demokratik bir çalışma yaşamının oluşturulması iddiasıyla çalışmalarını sürdüren bir sendikadır. Gerçek kişi başvurucular ise kamuda öğretmen olarak görev yapmakta olup EĞİTİM SEN Batman Şubesi üyesi ve yöneticisidirler.

2016 YILI KARARLARI 2018 YILI KARARLARI