• Troy Logolu Barokart
 • E-Tahsilat Uygulaması
 • Yargıtay 8. Hukuk Dairesi
  2018/4001 E. 2018/9671 K.
  K.Tarihi: 20.03.2018
  Mahkemesi: Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi
  Konu: Katılma Alacağı

  ÖZET: İlgili kooperatiflere yazı yazılarak eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olduğu 2002’den tapuda ferdileşme işleminin yapıldığı tarihe kadar olan süre içerisinde kooperatife ödeme yapılıp yapılmadığına dair araştırma yapılmaksızın kooperatiflere davalının üyelik tarihleri esas alınarak taşınmazların kişisel malı olduğunun kabulü hatalıdır.


  Yargıtay 3. Ceza Dairesi
  2018/3422 E. 2018/7596 K.
  K.Tarihi: 25.04.2018
  Mahkemesi: Ağır Ceza Mahkemesi
  Konu: Kasten Yaralama

  ÖZET: Sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz üzerine merci tarafından 5271 sayılı Kanunun 231/5-14. fıkralarındaki koşullar kapsamında denetlenerek, somut olayda hükmün açıklanmasının geri bırakılması koşullarının bulunup bulunmadığı, ceza miktarı, daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkumiyet, zararın giderilip giderilmediği, suçun inkılap yasasında belirtilen suçlardan bulunup bulunmadığı ve denetim süresinin doğru tayin edilip edilmediği gibi hususlara ilişkin hukuka aykırılıklar nedeniyle denetim yapılabilmesinin, açıklanması geri bırakılan hükmün içeriğine ilişkin olan hukuka aykırılıkların denetlenememesinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ek 7 numaralı protokol'ün 2. maddesinde “Cezai konularda iki dereceli yargılanma hakkı” başlığı altında düzenlenen “Bir mahkeme tarafından cezai bir suçtan mahkum edilen her kişi, mahkumiyet ya da ceza hükmünü daha yüksek bir mahkemeye yeniden inceletme hakkını haiz olacaktır. Bu hakkın kullanılması, kullanılabilme gerekçeleri de dahil olmak üzere, yasayla düzenlenir.” şeklindeki düzenlemeye aykırı olacağı değerlendirilmiştir.


  Danıştay 15. Daire
  2017/634 E. 2017/2043 K.
  K.Tarihi: 22.02.2018
  Mahkeme: İdare Mahkemesi
  KONU: Temyize istemine konu mahkeme kararının, reddedilen maddi ve manevi tazminat miktarı bakımından ayrı ayrı ve maktu vekalet ücreti hükmedilmesine ilişkin kısmının bozulması, kararın diğer kısımlarının ise onanmasıdır.

  ÖZET: Mevzuat hükümlerinden; manevi tazminat davasının maddi tazminat veya para ile değerlendirilmesi mümkün diğer taleplerle birlikte açılması ve davanın kısmen reddine karar verilmesi durumunda, reddedilen maddi ve manevi tazminat açısından ayrı ayrı ve tarifenin 3.kısmına göre (reddedilen manevi tazminat miktarına ilişkin vekalet ücreti bakımından 10.maddenin 2.fıkrasına) nispi avukatlık ücreti ücretine hükmedilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.


  Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Birinci Bölüm
  Başvuru No: 2015/19729
  Karar Tarihi: 04.07.2018
  Mahkeme : Bölge Tüketici Mahkemesi
  Konu: Aleyhe hükmedilen vekâlet ücreti nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlali.

  ÖZET: İşçi olduğunu beyan eden ancak geliri ve ekonomik durumu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmayan başvurucunun aleyhine hükmedilen 750 TL vekâlet ücretinin kendisine ciddi anlamda zarar verdiği ve kendisi için ne denli önemli olduğu hususunda herhangi bir açıklamasının da olmadığı gözetildiğinde önemli bir zararı olduğu kanaatine ulaşılamamıştır.

2017 YILI KARARLARI 2016 YILI KARARLARI