img

 

img img
HAFTANIN MAKALESİ

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki itirazın iptali davaları nerede açılmalıdır?

Bilindiği üzere 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında kanundan doğan uyuşmazlıkların çözüm mercii konusuna değinmek gerekir.

28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 66. maddesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla İl Merkezlerinde ve İlçe Merkezlerinde en az bir tüketici Hakem Heyeti oluşturmakla görevli olduğu belirtilmiştir.

Aynı maddenin devam eden fıkralarında Hakem Heyetlerinin nasıl oluşacağı belirtilmiştir.

Başvuru başlığını taşıyan 68/1 maddesi uyarınca 2016 yılı itibariyle değeri 2.320.00 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine , Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise 2.320.00- 3.480.00 TL arasında bulunan uyuşmazlıklarda ise İl Tüketici Hakem Heyetine başvuru zorunluluğu getirilmiştir.

Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için Hakem Heyetine başvuru yapılamayacağı hükme bağlanmıştır. Aynı Yasanın 68. madde hükmünde “ göreve ilişkin parasal sınırın her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere o yıl için 04.01.1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Uul Kanunun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerlendirme oranında arttırılarak uygulanacağı bu artışın hesabında 10.00 TL’nin küsuru dikkate alınmayacağı” inceleme başlıklı 69 maddesinde Tüketici Hakem Heyetleri uyuşmazlık konusuna ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi taraflardan , ilgili kurum ve kuruluşlardan isteyebileceği, 6502 sayılı Yasanın 70. maddesinde İl ve İlçe Tüketici Hakem heyetinin verdiği kararlar tarafları bağlayacağı, kararların 7201 sayılı TK Hükümlerine göre taraflara tebliğ edileceği ve İİK’nun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlere göre yerine getirileceği,

6502 sayılı Yasanın 70/3 maddesinde Tüketici Hakem Heyet, kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Tüketici Hakem Heyetinin bulunduğu Yerdeki Tüketici Mahkemelerine itiraz edilebileceği, İtirazın Tüketici Hakem Heyet kararının icrasının durdurmayacağı, ancak talep edilmesi şartıyla, Hakimin , tüketici Hakem heyeti kararının tedbir yoluyla durdurabileceğinin hüküm altına alındığı,

Göreve ilişin az yukarıda yer verilen Kanunun açık hükümlerinin değerlendirmesi sonucunda; Usul Kanunlarında terk edilen değere ilişkin görev ayrımı esasına Tüketici İşlemlerinde yeniden dönülmekle, görevle ilgili hususların Kamu düzenine ilişkin olması nedeniyle belli parasal sınırların altındaki uyuşmazlıklarda mutlaka önce Hakem Heyetlerine başvuru zorunluluğunun getirildiği, kararların ilamlı takibe konu olmasının tabi sonucu olarak heyete başvurudan önce ilamsız takibe geçilmesinde Tüketicinin Hukuki yararının olmadığı kabul edilmelidir.

Eş deyişle tüketicinin en iyi şekilde korunması Kanunun tanıdığı tüm haklardan yararlanmak için hızlı, basit , ucuz ve çabuk çözüme ulaşılması bakımından öncelikle Tüketici Hakem Heyetlerine müracaat esas olmalıdır.

Diğer bir konusu ise itirazın iptali davalarının Tüketici Hakem heyetinde görülüp karara bağlanıp bağlanamayacağı sorunudur.

Bunun için bu kurumun düzenlendiği yasal maddelerin incelenmesi gerekir. Hemen belirtilmedir ki itirazın iptali davası İİK 67’de düzenlenmiştir. Anılan Kanunun 67. maddesine göre takip talebine itiraz edilen alacaklı, itirazın tebliğ tarihinden itibaren 1 sene içinde Mahkemeye başvurarak Genel Hükümler dairesinde alacağın varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava edebilir.

Madde de geçen “ Mahkeme deyimi, itirazın iptali davalarında görev alanını daraltmıştır. Y. H. G. K’nun 14.10.2010 tarihli 2010/7-184 ve 2010/214 sayılı oy birliği ile aldığı kararında itirazın iptali davalarının İdare Mahkemelerinde görülmesi yolunu kapatmıştır.

Yasadaki bu açık hüküm nedeniyle itirazın iptali ancak Mahkemeden istenebilir. 6502 sayılı Yasanın Hakem Heyetlerine zorunlu başvuruyu düzenlediğini,

İtirazın iptaline ilişkin istem hakkında karar verme yetkisi Mahkemede olduğu nedenle Tüketici Hakeme Heyetinin Mahkeme niteliğinde olmadığı,

6502 sayılı Kanunun uygulanmasından kaynaklanan ve değeri Kanunda belirtilen sınırların altında olan uyuşmazlıklarda Hakem Heyetine başvuru yapılmadan doğrudan Tüketici Mahkemelerine veya icra dairlerine başvuru yapılamaz.

Görev Kamu düzenine ilişkin olup taraflarca ileri sürülmese dahi resen göz önünde bulundurulması zorunludur.

Görev konusunda kazanılmış hak söz konusu olmaz. Bu nedenledir ki Tüketicinin Korunması hakkındaki Kanundan doğan uyuşmazlıkların çözümünde belirli parasal sınırın altındaki uyuşmazlıklarda mutlaka önce hakem heyetlerin başvuru zorunlu olup,

Tüketici Hakem heyetine başvurudan önce ilamsız takibe geçilmesinde Tüketicinin Hukuki yararının bulunmadığı kabul edilmelidir. ( Y. 13. H. D’si 2015/4623 E-2015/8731 K T :18.03.2015 )

 


Naci Özdamar
Bilirkişi – Emekli Tüketici Mahkemesi Hakimi

BaroKart Blog'da yayınlanan makalelerdeki görüş ve bilimsel sorumluluklar yazara ait olup, BaroKart'ı bağlamaz. Kaynak gösterilmek suretiyle paylaşılabilir.

 

NASIL ÇALIŞIR?

Otobil'inizi akaryakıt satış görevlisine gösterin. Akaryakıt satış görevlisi sisteme otobilinizi okuttuktan sonra otomatik olarak BaroKart’ ınız içerisinde bulunan bakiyenizden akaryakıt tutarı düşecek ve size sağlanan avantaj anında BaroKart'ınıza yansıtılacaktır.

Başvuru yapmak için tıklayınız.